Ynni i'r dyfodol.

Turbine under constructions

Cwestiynau Cyffredin

Rhestrwyd isod y cwestiynau mwyaf cyffredin am ABWR. Mae'r rhain yn cynnwys cwestiynau a ofynnwyd yn ffurfiol i Hitachi-GE, yn ogystal â rhai sy'n codi'n rheolaidd gydol y broses sylwadau.

Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd sy'n credu nad yw unrhyw fater wedi cael sylw digonol yng nghyflwyniadau rheoleiddiol Hitachi-GE, neu'n credu y gallant ddarparu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r asesiad, i gyflwyno sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen gwneud sylw.

A oedd raid i chi ymgymryd â Asesiad Dyluniad Generig (GDA)?

Rhaid i unrhyw adeiladu technegol yn y DU gael caniatâd gan y rheoleiddwyr. Mae’r GDA yn broses wirfoddol sy’n galluogi Parti Gwneud Cais (yn bennaf gwerthwyr a hyrwyddwyr adweithyddion) i fynd drwy asesiad trylwyr o’i achos diogelwch a’i ddyluniad generig cyn i’r datblygwyr sicrhau Trwydded Safle. Credwn mai cynnal GDA yw’r ffordd fwyaf effeithiol i reoleiddwyr asesu ein dyluniad, ac rydym wedi mynd i mewn i'r broses yn wirfoddol.

A yw’r Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yn rhoi caniatâd ar gyfer y gorsafoedd arfaethedig yn Wylfa ac Oldbury?

Mae GDA yn broses bwysig, ond un o lawer ydyw ar gyfer gorsaf bŵer niwclear. Bydd angen i Horizon Nuclear Power – y datblygwr ar y ddau safle hwn – sicrhau amrediad o ganiatadau lleol a chenedlaethol, yn cynnwys ystod o ymgynghoriadau, er mwyn symud ymlaen â’u prosiectau.

Ai i Wylfa ac Oldbury yn unig y mae Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yn berthnasol?

Mae GDA yn asesiad cenedlaethol ac yn berthnasol i unrhyw ddatblygiad ABWR y DU arfaethedig yn y DU.

Faint o amser wnaeth yr Asesiad Dyluniad Generig (GDA) ei gymryd?

Bydd y GDA wedi’i gwblhau pan fydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) wedi cyhoeddi Cadarnhad o Dderbyn Dyluniad (DAC), ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad (SODA). Nid oes terfyn amser ar broses y GDA, ond yn seiliedig ar arweiniad y Rheoleiddiwr a phrofiad blaenorol disgwyliwn i’r broses fod wedi’i chwblhau yn 2017.

A yw “Sylwadau Rheoleiddiol” (RO) neu “Faterion Rheoleiddiol” (RI) yn golygu nad yw'r dyluniad yn ddiogel?

Na, dim o gwbl. Cododd y rheoleiddwyr Arsylwadau Rheoleiddiol (RO) neu Faterion Rheoleiddiol (RI) os oeddent yn credu bod angen rhagor o waith. Ym mhob achos, gwnaethom ymateb er boddhad iddynt. Mae pob RI, RO a’n cynlluniau datrys wedi cael eu cyhoeddi i gyd gan y rheoleiddwyr.

Beth oedd y broses sylwadau GDA?

Mae proses sylwadau’r GDA yn elfen allweddol o'r GDA - gyda mandad gan y rheoleiddwyr ac yn cael ei gweithredu yn unol â’u canllawiau. Gwahoddwyd unrhyw un oedd â gwybodaeth berthnasol i Asesiad Dyluniad Generig ABWR y DU gyflwyno sylwadau - ac roeddent yn derbyn ymateb gan Hitachi-GE. Rhannwyd y sylwadau a’r ymatebion gyda rheoleiddwyr y DU.

A oedd Hitachi-GE yn gysylltiedig â Fukushima?

Roedd Hitachi a GE yn rhan o wahanol agweddau ar adeiladu a chynnal a chadw ar y safle. Fodd bynnag, nid oedd y naill na’r llall yn gyfrifol am faterion gweithredol ar y safle – gweithredir y safle gan Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Onid yw’r ABWR, yn sylfaenol, yr un math o ddyluniad â’r adweithyddion yn Fukushima a ddinistriwyd gan y Tswnami ym Mawrth 2011?

Mae’r ABWR yn ddatblygiad o’r dyluniad a ddefnyddiwyd yn adweithyddion Fukushima yn yr un modd ag y mae car modern yn ddatblygiad o gar o’r 1950au. Mae gan yr ABWR lawer o nodweddion nad oeddynt wedi’u cynnwys yn adweithyddion Fukushima nac ar gael pan ddyluniwyd hwy. Mae ABWR y DU - sydd wedi cael DAC a SoDA - wedi dysgu ymhellach oddi wrth wersi Fukushima ac wedi cael gwelliannau pellach drwy gyfrwng proses y GDA.

Mae mwy o wybodaeth am y systemau hyn ar gael ar ein tudalen diogelwch adweithyddion.

Bwydlen